Увервлӓ

«Мактенӓ Ӹдӹрӓмӓш-ӓвӓм!»

       

        Шергäкäн äвиэм,

        Ам вычыкты, миэм.

        Попалталмем шоэш,

        Шÿмем жепӹм моэш …

 

       

      Ноябрь тылзӹн остатка рÿшäрня кечӹн, сäндäлӹкӹштӹна Ӓвäн кечӹм пäлемдäт. Ти празньык мä донна эче сäмӹрӹк ылеш, лач 1998 ин,  Российӹн президентшӹ Б.Н.Ельцин Указым лыкмы  паштек веле аяш тӹнгäлӹныт. А кыце Ӓвäн кечӹм вес сäндäлӹквлäштӹ пäлемдäт? Шамак толшеш, 17 гӹц 20 курым якте Великобритаништӹ «Мамино воскресенье» праздньыкым пäлдӹртенӹт. 20 курым тӹнгäлтӹшӹн американка Анна Джарвис, ӹшке äвäжӹм äшӹндäрен, Ӓвäн кечӹм национальный праздньыкеш шотлаш решен. Дä тидӹ лиäлтӹн - тӹ веремä годшен Америкышты майын каждый кокшы рÿшäрня йыде äвäвлäштӹм кымылангдат.

        США паштек ти празньыкым 23 сäндäлӹк пäлдӹртäш тӹнгäлӹнӹт. Ти кечӹвлäн äвäвлäм Италиштӹ Германиштӹ, Даништӹ, Турциштӹ, Австриштӹ, Бельгиштӹ, Украинӹштӹ дä Эстоништӹ кымылангдаш тӹнгäлӹнӹт. Финляндиштӹ ти кечӹн государственный флагым лÿктäлӹт, сäндäлӹкӹн президент äвäвлäм «Белые розы» орден доно награждая. Япоништӹ шукы веремä Ӓвäвлäн празньык кечеш техень традицим ӹштенӹт: онгеш гвоздикым пышкылыныт. Белоруссишты  - 14 октябрьын, Польшышты – 26 майын, Арменишты – 7 апрельын празньыкым пäлдӹртäт.

        Ӓвäн кечӹн шукы сäндäлӹкäшток тетявлä äвäштӹлäн пеледӹшӹм, мÿäн качкышвлäм подарат.

        Салымсолаштышы Н.Игнатьев лӹмäн краеведческий музейӹн пäшäлышӹвлääт, ти кечым пäлемдäш манын, пашкуды солашты ӹлӹшӹ äвäвлäм ӹшке докышты улы кымылын ÿжӹнӹт. Пӹтäриок шамакым музей вуйлатышы Е.Г. Кашутина нäльӹ. Тӹдӹ вäшлимäшӹш толшывлäлäн таум келесӹш, цилäм толшаш Айо доно кымылангдыш, цаткыды шулыкым, кужы курымым дä пуры, тыр ӹлӹмäшым согоньлыш.

        Пакыла Айон программыжым музейӹн пäшäзӹжӹ Н.Антонова нäнгеен. Тӹдӹ программым йäмдӹлен, шергäкäн äвивлäлäн сакой мадышвлäм, викторинӹвлäм эртäрен. Айошкы тенгеок кырык сирнäн лӹмлӹ гармонистшӹ А. Яйцов толын. Ӓвäвлäм сусуэмдäш манын, сӹлнӹ мырывлäм подарыш.

        Цилäн иквäреш ӹшке яратымы мырывлäштӹм мыревӹ, кушталтенäт колтевӹ. Стöл циц кыравец, кагыль, туткалын тотлы пыш шäрлен. Остаткаэш шокшы чäйӹм йÿндäлевӹ.

        Хыналаш толшывлä музейӹн пäшäлӹшӹвлäлäн пиш кого таум келесевӹ.

©2013. Все права защищены.